قوطی فلزی مستطیل سه تایی بزرگ

فایل های مرتبط

قوطی فلزی مستطیل سه تایی بزرگ قوطی فلزی مستطیل سه تایی بزرگ

45000.00 تومان 0.00 45000.00 تومان

کد : gf-00086

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 26.5*19.5*9.5 سانتی متر
- 21*16*8 سانتی متر
- 14.5*10*7 سانتی متر
محصولات مرتبط

  • گزارش

- جنس: آلومینیوم
- بدون لولا
- اندازه: 16*9.5*6 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 26.5*19.5*9.5 سانتی متر
- 21*16*8 سانتی متر
- 14.5*10*7 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- بدون لولا
- هر ست شامل 3 سایز است
- اندازه ها: 8*22*22 سانتی متر
- 7*19*19 سانتی متر
- 4.5*13*13 سانتی متر

45,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
- بدون لولا
- هر ست شامل 3 سایز است
- اندازه ها: 8*22*22 سانتی متر
- 7*19*19 سانتی متر
- 4.5*13*13 سانتی متر

45,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 5 عدد می باشد
- اندازه ها: 9*9*12.5 سانتی متر چهار عدد
- 19*9.5*26.5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :14*11سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :14*11سانتی متر

8,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :14*11سانتی متر

8,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :14*11سانتی متر

8,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :14*11سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :11*7.5سانتی متر

6,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :11*7.5سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :11*7.5سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :11*7.5سانتی متر

6,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :11*7.5سانتی متر

6,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

25,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- هر سه سایز بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 19*13.5*7 سانتی متر
- 14.4*10.5*5.5 سانتی متر
- 12.5*8.5*5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 5 عدد می باشد
- اندازه ها: 9*9*12.5 سانتی متر چهار عدد
- 19*9.5*26.5 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :7*قطر10 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :7*قطر10 سانتی متر

6,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :7*قطر10 سانتی متر

6,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :7*قطر10 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :7*قطر10 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :8.5*8.5سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :8.5*8.5سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :8.5*8.5سانتی متر

6,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :8.5*8.5سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه :8.5*8.5سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 8.5*قطر20 سانتی متر
- 7.5*قطر18.5 سانتی متر
- 6.5*قطر15.5 سانتی متر

35,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 8.5*قطر20 سانتی متر
- 7.5*قطر18.5 سانتی متر
- 6.5*قطر15.5 سانتی متر

35,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 5 عدد می باشد
- اندازه ها: 9.5*قطر22 سانتی متر
- 8.5*قطر8.5 سانتی متر 4 عدد

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 5 عدد می باشد
- اندازه ها: 9.5*قطر22 سانتی متر
- 8.5*قطر8.5 سانتی متر 4 عدد

45,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه : 13.5*7سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه : 13.5*7سانتی متر

8,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه : 13.5*7سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- اندازه : 13.5*7سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 9*قطر20 سانتی متر
- 8*قطر17 سانتی متر
- 7*قطر13.5 سانتی متر

35,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
-بدون لولا هستند
- هر ست شامل 3 سایز مختلف می باشد
- اندازه ها: 9*قطر20 سانتی متر
- 8*قطر17 سانتی متر
- 7*قطر13.5 سانتی متر

35,000 تومان

- جنس: آلومینیوم
- بدون لولا
- هر ست شامل 3 سایز است
- اندازه ها: 8*22*22 سانتی متر
- 7*19*19 سانتی متر
- 4.5*13*13 سانتی متر

- جنس: آلومینیوم
- بدون لولا
- هر ست شامل 3 سایز است
- اندازه ها: 8*22*22 سانتی متر
- 7*19*19 سانتی متر
- 4.5*13*13 سانتی متر

45,000 تومان
کد محصول :
gf-00086
اضافه به لیست مورد علاقه