تابلو

تابلو


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد :10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:سبز
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد :دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد :10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:آبی
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد:دیواری
- ابعاد آینه: 4.8 × 4.8 سانتی متر
- رنگ:کاشی فیروزه ای


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد 10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری
- ابعاد آینه: 3.5 × 3.5 سانتی متر
- رنگ کاشی:فیروزه ای


- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد:دیواری


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:آبی
- سایر توضیحات
- جنس تابلو:کاشی
- نوع کاربرد:دیواری
- رنگ کاشی:فیروزه ای


- عنوان انگلیسی:Abshen
- صاحب اثر:کارگاه آب شن
- کاربرد:تزیینی
- ابعاد:10×10 سانتی متر
- تعداد:1
- رنگ:چند رنگ
- سایر توضیحات
- جنس تابلو: کاشی
- نوع کاربرد دیواری
- ابعاد آینه: 4.5 × 4.5 سانتی متر
- رنگ کاشی:فیروزه ای و رنگ ماهی مشکی می باشد


- جنس : چوب
- ابعاد : 13×18 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : چند رنگ
- تابلو تزیئنی با زمینه پارچه ترمه و ساز کوچک دست ساز ساخته شده از چوب گردو و نی


- جنس : چوب
- ابعاد : 13×18 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : چند رنگ
- تابلو تزیئنی با زمینه پارچه ترمه و ساز کوچک دست ساز ساخته شده از چوب گردو و پوست بره


- جنس : چوب
- ابعاد : 13×18 سانتی متر
- تعداد : 1
- رنگ : چند رنگ
- تابلو تزیئنی با زمینه پارچه ترمه و ساز کوچک دست ساز ساخته شده از چوب گردو و پوست بره